dr Boro Jakimovski

dr Boro Jakimovski

Panel diskusija - Hibridna nastava i učenje - između potrebnih i dovoljnih uslova (nivo obrazovnog sistema)

Dr Boro Jakimovski redovni je profesor na Fakultetu za informatičke nauke i kompjutersko inženjerstvo Univerziteta “Sv. Ćirilo i Metodije”, u Skoplju. Bio je koordinator aktivnosti za implementaciju onlajn nastave u Severnoj Makedoniji u toku pandemije. Njegova izuzetna biografija dostupna je na https://www.finki.ukim.mk/en/staff/boro-jakimovski,

Đorđe Pejčić

Panel diskusija: Digitalna uključenost

Đorđe je završio MASTER studije na PMF-u, smer za matematiku i radi kao nastavnik matematike u osnovnoj i srednjoj stručnoj školi. U okviru svog decenijskog rada učestvovao je na brojnim projektima, akreditovanim seminarima i obukama iz oblasti obrazovanja i vaspitanja. Zajedno sa svojim 3D timom iz škole učestvovao je na brojnim sajmovima, skupovima i Evropskim noćima istraživača širom Srbije. Uspešno sarađuje sa British Council kao učesnik, ali i kao pobednik na njihoivim takmičenjima od 2019. godine.

Dragana Radosavljević

Panel diskusija: Digitalna uključenost

Dragana je završila tehnički fakultet na smeru tehnika-informatika, radi kao nastavnik tehnike i tehnologije i nastavnik informatike i računarstva u OŠ „ 8. oktobar“ u Vlasotincu. U toku svog rada aktivno je učestvovala u brojnim projektima, akreditovanim seminarima, stručnim skupovima i festivalima nauka.

dr Gordana Đigić

Panel diskusija: Digitalna uključenost

Diplomirala je na Grupi za psihologiju Filozofskog fakulteta u Nišu, magistrirala je na Odeljenju za psihologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu, a doktorsku disertaciju odbranila je na Departmanu za psihologiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Nišu. Tokom svoje profesionalne karijere radila je kao psiholog – stručni saradnik u osnovnoj školi, kao nastavnik psihologije i građanskog vaspitanja u srednjim školama, kao savetnik za razvojno planiranje u Ministarstvu prosvete i sporta. Na Filozofskom fakultetu u Nišu radi od 2010. godine, na predmetima iz oblasti psihologije obrazovanja. Autorka je knjiga Romska deca i testovi inteligencije i Upravljanje razredom – savremeni pristup psihologiji nastavnika. Takođe je autorka ili koautorka velikog broja radova objavljenih u naučnim časopisima i zbornicima radova saopštenih na domaćim i međunarodnim naučnim skupovima. U istraživanjima se najčešće bavi pitanjima iz oblasti psihologije nastavnika, faktora akademskih postignuća učenika na različitim nivoima obrazovanja, obrazovne inkluzije. Pored nastavnih i istraživačkih aktivnosti, angažuje se kao recenzent ili član uređivačkih odbora naučnih časopisa, učestvuje u radu  naučnih ili organizacionih odbora brojnih nacionalnih i međunarodnih naučnih skupova (Kongres psihologa Srbije, Dani primenjene psihologije, InPact, BCES). Učestvovala je u kreiranju, koordinaciji i realizaciji velikog broja projekata u oblasti obrazovanja i brojnih programa stručnog usavršavanja zaposlenih u obrazovanju.

Mia Čarakovac

Organizacija roditeljske podrške deci tokom učenja

Mia je masterirala na Fakultetu za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju. Radi u specijalnoj školi. Edukovana za primenu različitih tretmanskih pristupa – Montesori, reedukacija psihomotorike, muzikoterapija, NTC. Tokom višegodišnjeg iskustva, obuhvatila sve oblike primene defektološkog rada – obrazovni, naučni, tretmanski, dijagnostički, projektni. Autor sam i koautor više naučnih i stručnih radova.

Dunja Škorić

Platforma "Umreži se"

U Osnovnoj školi „Marija Trandafil“ radila je kao školski psiholog. Imala je priliku da se stručno usavršava u internacionalnom edukativnom centru „Flamant“ u gradu Tianjin, Kina na poziciji stručnog saradnika za uvođenje i razvijanje programa „STEM“. U PU „Radosno detinjstvo“ radi kao stručni saradnik psiholog. Dunja je na Platformi „Umreži se“ administrator sadržaja na stranici Porodica. Ucestvovala je u organizaciji i realizaciji online stručne konferencije „Vrtić po meri digitalnog doba – primena digitalne tehnologije u vrtiću“. Bila je koordinator projekta „Digitalizacija i kreiranje baze resursa za podršku procesu stažiranja u predškolskim ustanovama na teritoriji AP Vojvodine“.

Georgina Dean

As a visionary senior leader, Georgina’s goal is to offer digital strategy and school transformation leadership to education communities around the world. She is a creative and inspiring education leader, mentor, coach, writer, podcaster, and keynote speaker, and is keen to impact innovation across EMEA, where she has been fostering positive change in education for over a decade.

Dejan Stanković

Digitalna tehnologija kao podrška obrazovanju dece iz osetljivih grupa ; Panel diskusija: Digitalna uključenost

Dejan Stanković je magistar psihologije (pedagoška psihologija) zaposlen kao savetnik za obrazovanje u UNICEF kancelariji u Srbiji. Njegovo profesionalno iskustvo obuhvata rad na naučnim istraživanjima, analizu obrazovne politike i učešće u lokalnim i međunarodnim razvojnim projektima u obrazovanju.

Marina Starčević Cviko

Digitalna tehnologija kao podrška obrazovanju dece iz osetljivih grupa

Marina Starčević Cviko je diplomirana socijalna radnica koja ima 20 godina iskustva u sprovođenju projekata vezanih za oblast obrazovanja u vezi sa prevencijom nasilja i promovisanjem rodne ravnopravnosti, antidiskriminacije i inkluzivnog obrazovanja. Trenutno zaposlena u UNICEF-u u programu obrazovanja na projektu unapređivanja inkluzivnog obrazovanja u Srbiji.

Tanja Ranković

Digitalna tehnologija kao podrška obrazovanju dece iz osetljivih grupa

Tanja Ranković rukovodi programom obrazovanja u UNICEF-u od 2012.god. sa fokusom na  predškolsko vaspitanje i obrazovanje, kvalitet i inkluziju u obrazovanju, digitalizaciju u obrazovanju itd. Pre nego što se pridružila UNICEF-u u februaru 2012. godine, od 2006. do 2012. godine, Tanja je radila kao koordinatorka za obrazovanje i razvoj ljudskog kapitala u Timu za socijalno uključivanje pri kabinetu Potpredsednika Vlade Srbije, podržavajući razvoj i koordinaciju obrazovnih politika u Srbiji. Radila je na razvoju inkluzivnog obrazovanja u Srbiji na svim nivoima obrazovanja. Poseduje značajno iskustvo u razvoju evropskih politika obrazovanja i socijalnog uključivanja u Srbiji.